Lexikón

argot - druh slangu, charakteristický pre príslušníkov spoločensky izolovaných vrstiev (zlodejov, tulákov...) pr. mariška - marihuana,
bubáky – peniaze

arabeska - epický žáner, druh poviedky, obsahuje veľa ozdobných prvkov, vyznačuje sa ľahkosťou a humorom

apoziopéza - vetná štylistická figúra, je to významovo a intonačne nedokončená výpoveď pr. Nuž, neprišli sme...

apostrofa - rečnícka štylistická figúra, ide o oslovenie neprítomnej osoby alebo neživého predmetu, vyjadruje citový vzťah k oslovovanému pr. Pozdravujem Vás hory, lesy, z tej duše pozdravujem vás.

antonymá - opozitá, slová s opačným (protikladným) významom pr. vysoký – nízky

antonomázia - tróp, druh metonymie, namiesto mena známej osoby sa použije opis alebo charakteristická vlastnosť, dva druhy: 1. meno sa
nahradí charakteristickou vlastnosťou pr. učiteľ národov (Komenský), objaviteľ Ameriky (Kolumbus), 2. meno sa stáva pomenovaním pre istý typ človeka pr. Don Juan (zvodca), Herkules (silný človek)

antitéza - tróp, je to prirovnanie rozvinuté protikladom, máva 3 zložky: 1. obraz, konštatovanie 2. popretie obrazu, konštatovania 3.
nový obraz, nová skutočnosť, nepoužíva prirovnávacie spojky pr. Už som doma nebol len štyri nedele, narástlo mi žitko
zelené na dvore. Nebolo to žitko, lež bola pšenička, nepúšťaj, Anička, zvečera Janíčka. [ľudová pieseň]

antiromán - epický žáner, osobitý druh románu, popiera základné princípy a stavebné prvky klasického románu, označuje sa aj ako nový
román, napr. P.Jaroš – Zdesenie

antiklimax-  vetná štylistická figúra, postupne znižuje alebo zoslabuje výraz alebo zmysel vety pr. Ukradli potraviny, ukradli ovocie,
jablká, kompóty a nakoniec tam ostala iba slivková kôstka.

anticipácia - kompozičný postup, schopnosť predvídať udalosti v texte

Syndicate content
Akékoľvek preberanie, kopírovanie alebo iné širenie obsahu zverejneného na radynavody.sk je dovolené len na základe písomného súhlasu.