Ekonomika a financie

Inkaso, príkaz na inkaso je spôsob pravidelnej úhrady za služby ako sú elektrina, nájom, plyn, telefón, ktorý sa používa v prípadoch, ak uhrádzaná suma nie je rovnaká. Ide o druh prevodného príkazu, ktorý vykonáva banka na pokyn veriteľa (telekomunikačný operátor, elektrárne a pod.) z účtu klienta.

Zložené úročenie je najčastejšia forma úročenia používaná v bankách. Napríklad v prípade vkladových produktov sa úročí nielen vklad (istina) ale aj úroky z predchádzajúcich období.

Základná úroková sadzba je úroková sadzba centrálnej banky. Od tejto sadzby sa odvíjajú všetky úrokové sadzby úverov a vkladov pre klientov. V minulosti bývala táto sadzba označovaná ako diskontná.

Zabezpečenie úveru v prípadoch, keď bonita klienta nie je postačujúca, alebo to stanovuje zákon (napríklad v prípade hypotekárnych úverov) banka podmieňuje poskytnutie úveru jeho zabezpečením. Najčastejšie ide o zabezpečenie záložným právom na nehnuteľnosť, hnuteľným majetkom (auto) alebo ručiteľom.

Výpovedná lehota prii vkladoch je obdobie, počas ktorého vkladateľ nemôže dsiponovať peňažnými prostriedkami bez toho, aby stratil časť úroku alebo zaplatil popaltok za predčasný výber.

Vkladná knižka je základný vkladový produkt bánk. Ide o formu cenného papiera, ktorý potvrdzuje, že banka prijala od majiteľa peniaze (vklad) vo výške naposledy uvedeného zostatku. S vystavením a vedením vkladnej knižky nie sú obyčajne spojené žiadne poplatky. Vkaldná knižka môže byť vedena tak v slovenských korunách ako aj v zahraničnej mene.

Penažné prostriedky vložené na účet klienta v banke.

Vinkulácia je blokácia peňažných prostriedkov na účte v banke v prospech banky alebo iného subjektu.

Veriteľ je jedna zo zmluvných strán úverového vzťahu, väčšinou banka, ktorá poskytla dlžníkovi na stanovenú dobu peňažné prostriedky.

Variabilný symbol je maximálne 10 miestne číslo, ktoré je spolu s konštantným symbolom, číslom účtu platiteľa a príjemcu, sumou, menou a dátumom splatnosti súčasťou prevodného príkazu. Vyplnenie variabilného symbolu nie je povinné. Slúži na identifikáciu platby medzi klientmi banky.

Syndicate content
Akékoľvek preberanie, kopírovanie alebo iné širenie obsahu zverejneného na radynavody.sk je dovolené len na základe písomného súhlasu.