Ekonomika a financie

Termínovaný vklad je produkt bánk, ktorý umožňuje zhodnotiť peňažné prostriedky počas pevne stanoveného obdobia. Úroková sadzba počas tohto obdobia zostáva nezmenená.

Stavebný úver je špecifický typ úveru poskytovaný stvabenými sporiteľňami, určený na účely zabezpečenia bývania. Samotnému poskytnutiu úveru predchádza fáza sporenia, ktoré je zvýhodnené štátnou prémiou.

Stavebné sporenie je účelový štátom podporovaný produkt stavebných sporiteľní, ktorého cieľom je získať prostriedky na kúpu, výstavbu alebo rekonštrukciu bývania. Stavebné sporenie sa skladá z dvoch fáz. Prvou fázou je sporenie, keď klient v ukladá na účet v stavebnej sporiteľni prostriedky, kde sa mu pravidelne pripisujú úroky a štátna prémia. Po splnení podmienok môže klient získať v druhej fáze nárok na stavebný úver.

Spotrebný úver je úver poskytnutý domácnostiam za účelom nákupu spotrebných tovarov alebo služieb, resp. zaobstarania bývania. Na rozdiel od napríklad investičných úverov sa predmet kúpy nestáva zdrojom príjmov na splatenie tohto úveru. Spotrebný úver môže mať podobu kontokorentného úveru, kreditnej karty, splátkového úveru.

Spotrebiteľské úvery sú špecifické typy úveru v zmysle zákona o spotrebiteľských úveroch. Spotrebiteľským úverom je každý úver poskytnutý na viac ako 3 mesiace, v rozpätí od 200 do 20 000 EUR, ktorého účel nie je zabezpečenie bývania je splácaný minimálne 4 splátkami. Najčastejšími úvermi, ktoré sa riadia podľa tohto zákona sú spotrebiteľské úvery od bánk, kreditné karty, leasing, úvery a pôžičky splátkových spoločností.

Sporiaci účet je krátkodobý vkladový produkt, kombinácia terminovaného vkladu a bežného účtu. Na jednej strane poskytuje vyššie úročenie podobne ako termínované vklady, na strane druhej peniaze na účte nie sú viazené podobne ako na bežnom účte.

Splátkový kalendár je rozpis jednotlivých splátok úveru uvedený v zmluve. Splátkový kalendár úveru obsahuje termíny splatnosti a výšku jednotlivých splátok.

Splátka je pravidelná platba za poskytnutý úver, ktorú platí dlžník (klient) veriteľovi (banke) v stanovených (zväčša mesačných) intervaloch. Splátka sa skladá z dvoch časti, zo splátky istiny a zo splátky úroku. Súhrn všetkých splátok tvorí celkovú výšku požičaných prostriedkov a úrokov zaplatených za poskytnutie úveru.

Sankčná úroková sadzba - V prípade, ak klient pri úvere porušil podmienky zmluvy(napríklad v prípade omeškania splátky) platí v banke sankčný úrok.

Ručiteľ je osoba, ktorá sa zaväzuje zaplatiť banke dlh namiesto dlžníka v prípade, ak dlžník neplatí riadne a včas.

Syndicate content
Akékoľvek preberanie, kopírovanie alebo iné širenie obsahu zverejneného na radynavody.sk je dovolené len na základe písomného súhlasu.