Energetika

Dovoz elektriny je množstvo elektriny dodanej zo susedných sústav do vlastnej sústavy v danom období.

Dopyt po elektrickej energii je očakávaná spotreba pri určitých (klimaticky normálnych, cenových) podmienkach. Dopyt nie je totožný s konečnou spotrebou, líši sa o spotrebu energetických procesov (ťažba a úprava palív, výroba a doprava tepla), neobsahuje vlastnú spotrebu, spotrebu na čerpanie ani straty v sieťach.

Domová prípojka. Vedenie odbočujúce z rozvodnej siete do odberného zariadenia odberateľa.

Dohodnuté 1/4h maximum. Hodnota štvrťhodinového elektrického výkonu (maximálny odoberaný výkon počas 15 minút) dohodnutá v odberovom diagrame, v SSE u zákazníkov s tzv. nepárnymi sadzbami A1, B1, B3 a ich odvodenými sadzbami A1a, A1b, A1c, A1d a B1a. Dohodnuté 1/4 h maximum u týchto zákazníkov sa na účel fakturácie kontroluje meraním v dňoch pondelok až nedeľa celých 24 hodín denne.

Zmluvným obdobím platnosti dohodnutého 1/4 h maxima je u zákazníkov v týchto sadzbách jeden mesiac. Zákazník si môže hodnotu dohodnutého 1/4 h maxima zmeniť do 10 dní pred začiatkom príslušného mesiaca.

Dodávky energie s predplatením. O dodávke proti platbe vopred sa hovorí vtedy, keď sa odber elektrickej energie uskutoční až po vhodení peňazí (zadaní zakúpeného číselného kódu či priložení magnetickej /čipovej/ karty) do špeciálneho elektromeru. Tento zvláštny spôsob zúčtovania je známy aj pod označením predplatná tarifa alebo tarifa proti platbe vopred.

Distribučná sústava je súbor zariadení určených na rozvod elektriny z prenosovej sústavy alebo zo zdrojov zapojených do nej ku koncovým používateľom s využitím najvhodnejšej napäťovej hladiny. Súčasťou distribučnej sústavy sú aj jej riadiace, ochranné, zabezpečovacie a informačné systémy. V podmienkach elektrizačnej sústavy SR ide o zariadenia s napätím 110 kV a nižším.
Sústava navzájom prepojených vedení a elektrických staníc, slúžiacich na distribúciu v rámci Slovenskej republiky.

Distribučná stanica je elektrická stanica, ktorá je súčasťou distribučných ES. Zabezpečuje rozvod elektrickej energie do určitej oblasti, resp. zásobuje elektrinou väčšie množstvo zákazníkov s rozdielnym stupňom dôležitosti. Distribučné stanice možno rozdeliť z niekoľkých hľadísk. Ich funkcia v sústave je rozličná. Delia sa na transformovne, spínacie stanice, meniarne, kompenzačné stanice.

Distribúcia elektriny je preprava elektriny distribučnou sústavou na časti vymedzeného územia.

Dispečing riadi prevádzku prenosovej sústavy a zaisťuje výkonovú rovnováhu medzi zdrojmi a spotrebou elektriny.

Dispečerské riadenie v distribučných sústavách je centralizované riadenie zabezpečujúce hospodárnu a spoľahlivú dodávku elektrickej energie zákazníkom v danom čase v požadovanom množstve a primeranej kvalite. Efektívnym riadením distribučných sústav sa zabezpečuje jej spoľahlivosť pri minimálnych nákladoch. Centrum dispečerského riadenia tvoria regionálne a rajónové dispečingy, ktoré riadia zverenú časť distribučnej sústavy.

Syndicate content
Akékoľvek preberanie, kopírovanie alebo iné širenie obsahu zverejneného na radynavody.sk je dovolené len na základe písomného súhlasu.