Geodézia

Intravilán je súhrnné označenie pre zastavané plochy obcí, poprípade pre zastavané plochy a plochy určené k zástavbe.Intravilánom sa niekdy rozumie časť územia obce, ktorá je z väčšej časti zastavaná. Zahrňuje samotné zastavané plochy a k nim priliehajúce plochy - záhrady, komunikácie, súkromnú a verejnú zeleň, toky a vodné plochy. V takomto prípade je hranica medzi intravilánom a extravilánom obvykle vedená po spoločnom vonkajšom obvode zastavaných a priliehajúcich plôch.

Zobrazovacia rovina je matematicky určený spôsob, akým dostať napr. parcelu z guľatej Zeme do roviny napr. do katastrálnej mapy.

Orientačné číslo je číslo, ktoré bolo pridelené stavbe v rámci jednej ulice, napríklad Názov ulice 5. Číslica zapísaná pred orientačným číslo, v prípade Názov ulice XXX / Y sa číslo XXX, nazýva súpisné číslo.

Katastrálne územie je zoskupenie pozemkov, ktorých údaje sú evidované spolu a (čiastočne) nezávisle na ostatných častiach. Často je jedna obec na jednom katastrálnom území, ale v prípade, že sa obec/mesto postupne spájala z ďalšími obcami (prípad mesta Bratislava a jej častí P. Biskupice, Rusovce?) ale aj napriek zlúčeniu, katastrálne územia zostávajú zachované a sú samostatne evidované.

Kataster nehnuteľnosti je zoznam a popis všetkých nehnuteľností nachádzajúcich sa na jednom katastrálnom území a právach k ním (vlastnícke, záložné, nájomné práva)

Lomový bod pozemku je bod v ktorom sa mení smer hranice pozemku. Napríklad štvorec má štyri lomové body, pretože mení svoje hranice štyri krát. Pojem lomový bod sa využíva aj v iných prípadoch, napríklad lomový bod plynového potrubia, význam je však rovnaký.

Hranica pozemku je hranica podľa vlastníctva ak ju vlastníci navzájom rešpektujú a nie je medzi nimi sporná. Hranica pozemku je určená lomovými bodmi.

Parcela registra E (EKN parcela) je parcela zapísaná v katastri, ale jej hranice nie sú v teréne viditeľné (na rozdiel od parciel registra C, ktorých hranice sú v teréne viditeľné).

Je to často prípad malých rolí, ktoré začalo obhospodarovať jednotné roľnícke družstvo (v listinách uvádzané ako pozemky v správe socialistickej organizácie) a počas neskorších mapovaní sa zamerala len veľká roľa obhospodarovaná JRD. Tým pádom vznikla jedna veľká parcela registra C. Pričom v súčasnosti sa nedá povedať, kde v rámci celej JRD role sa nachádza maličká EKN parcela.

Parcela registra C je parcela, ktorej hranice sú v teréne viditeľné a zobrazené na katastrálnej mape (čo je hlavný rozdiel oproti parcelám registra E). Register C pokrýva celé katastrálne územie, tj. každý pozemok je obsiahnutý v nejakej CKN parcele.

Pozemnoknižná vložka (pozemno-knižná vložka, pozemnoknižná zápisnica, pozemnoknižna vložko-zápisnica, PK vložka, PKN vložka) je obdoba listu vlastníctva používaná na evidenciu nehnuteľností od roku 1881 do mája 1964.

Syndicate content
Akékoľvek preberanie, kopírovanie alebo iné širenie obsahu zverejneného na radynavody.sk je dovolené len na základe písomného súhlasu.