Merné jednotky

Palec alebo cól (pre jednotky z anglofónnej oblasti aj inch) je názov dĺžkovej jednotky v rôznych systémoch mier. 1 palec = 2,54 centimetrov

ppm

Ppm (z angl. parts per million) je podobne ako percento spôsob, ako vyjadriť zlomok - milióntinu - celým číslom. Napríklad zápis 45 ppm znamená 45 milióntin, t.j. 0,000045, alebo 45 x 10-6, či 0,0045%, prípadne 0,045?.

Naopak, percento a promile sa dá vyjadriť ako:

* 1 % = 10 000 ppm
* 1 ? = 1 000 ppm

Ppm sa obvykle používa na vyjadrenie koncentrácie v chémii a príbuzných vedách. Napr. Meranie kyslíka v oceli.
Niekedy sa používa v elektronike, napr. na vyjadrenie presnosti kryštálu.

SI

SI (z fr. Syst?me International (d'Unités)) je skratka pre Medzinárodnú sústavu jednotiek.
Medzinárodná sústava jednotiek zoskupuje najpoužívanejšie jednotky. Medzinárodne garantuje definície jednotiek a uchovanie etalónov Medzinárodný úrad pre miery a váhy v S?vres vo Francúzsku. Na Slovensku je to Slovenský metrologický ústav. Jednotky, ktoré je možné na Slovensku používať, vrátane jednotiek SI, sú definované Vyhláškou Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR č. 206/2000 Z.z. o zákonných meracích jednotkách

mol

Základná jednotka SI.
Meno: mól
Symbol: mol
Veličina: látkové množstvo
Definícia: Mól je látkové množstvo sústavy, ktorá obsahuje práve toľko elementárných jedincov (entít), koľko je atómov v 0,012 kilogramu čistého uhlíka (12C) (podľa 14. CGPM, 1971). Pri udávani látkového množstva treba elementárne častice (entity) špecifikovať; môžu to byť atómy, molekuly, ióny, elektróny, iné častice alebo bližšie určené zoskupenia častíc. Ide približne o 6,02214199×1023 entít.

s

Základná jednotka SI.
Meno: sekunda
Symbol: s
Veličina: čas
Definícia: Sekunda je trvanie presne 9192631770 periód žiarenia, ktoré zodpovedá prechodu medzi dvoma hladinami veľmi jemnej štruktúry základného stavu cézia (133Cs) pri teplote 0 kelvinov (podľa 13. CGPM, 1967-1968).

kg

Základná jednotka SI.
Meno: kilogram
Symbol: kg
Veličina: hmotnosť

m

Základná jednotka SI.
Meno: meter
Symbol: m
Veličina: dĺžka
Definícia: Meter je dĺžka dráhy, ktorú prejde svetlo vo vákuu za 1/299792458 sekundy.

K

Základná jednotka termodynamickej teploty kelvin. Kelvin je 1/273,16 termodynamickej teploty trojného bodu vody (podľa 13. CGPM, 1967). Jednotka je pomenovaná podľa Williama Thomsona lorda Kelvina (1824-1907).

cd

Základná jednotka svietivosti kandela. Kandela je svietivosť zdroja, ktorý v danom smere vysiela monochromatické žiarenie s frekvenciou 540x10 na 12 hertzov, a ktorého žiarivosť v tomto smere je 1/683 wattu na steradián (podľa 16. CGPM, 1979).

A

Základná jednotka elektrického prúdu ampér - Ampér je stály elektrický prúd, ktorý pri prechode dvoma priamymi rovnobežnými nekonečne dlhými vodičmi zanedbateľného kruhového prierezu, umiestnenými vo vákuu vo vzdialenosti 1 meter od seba, vyvolá silu 2x10 na -7 newtonu na 1 meter dĺžky vodičov (podľa 9. CGPM, 1948). Jednotka je pomenovaná podľa Andrého Maria Ampéra (1775-1836).

Syndicate content
Akékoľvek preberanie, kopírovanie alebo iné širenie obsahu zverejneného na radynavody.sk je dovolené len na základe písomného súhlasu.